publicidad

англійська

We may begin by asking the question: «What is constitutional law and what part does it play in our constitution?» One motive for seeking a definition of constitutional law is simply to settle conventional questions of usage within the legal system for purposes of exposition: to mark, for example, the boundaries of constitutional law and administrative law, or public law and private law. Another point of asking this question is to establish the existence of clear distinction between rules of strict law and rules established by political practice or constitutional convention. So, constitutional law is the law which establishes, empowers and regulates institutions of government. Simple as it may seem, there is a complication because constitution has three meanings. First, it means all the laws regulating government. From this first meaning comes a second meaning where constitution refers to a system of government. Finally,constitution is used in a narrow sense to mean a document or statute, called «Constitution» containing basic constitutional rules. The concept of constitution was first outlined in Aristotle’s classification of governments identified with constitution. He believed that the best form of constitution is the combination of monarchy, aristocracy and democracy so that citizens could realize their rights and carry out the duties for the benefit of the whole society. The modern ideological roots of the idea of constitutional law are connected with the names of Thomas Hobbes, John Locke and other scholars who claimed the concept of concentration of powers and separation of powers and developed the notion of social contract. According to the above-mentioned notion, people in society willingly give up absolute freedom for sake of security and prevention of rule of «the law of the jungle» (the principle that only the strongest will survive). The works of these philosophers influenced upon the authors of the US Constitution and the French Declaration of the Rights of Man and the Citizen. As the constitution is the framework for government then constitutional law is the study of foundational laws of nation states. Constitutions may limit or define the authority and procedure of political bodies to provide for enforcement of new laws and regulations. Constitutional law is the body of law governing the implementation and interpretation of the constitution. It defines the range and application of the terms of the Constitution and covers fundamental aspects of the application of government authority in the nation states. It is a field of law that is both complex and broad. Some constitutional lawyers maintain that the Constitution purposely remains vague and subject to interpretation so that it may be adopted to the circumstances of a changing society. Other constitutional scholars however, maintain that the provisions of the Constitution should be strictly construed and their provisions applied in a very literal manner. Constitution is usually understood as the main formal document of the state but, of course, dealing with constitutional law the constitutional lawyer must not only consider constitutional history and political practice but also conventions of various kinds that are closely linked with the constitution itself.

українська

Ми можемо почати із запитання: «Що таке конституційне законодавство та яку роль він відіграє в нашій конституції?» Один з мотивів пошуку конституційного права - це просто вирішити загальноприйняті питання використання в рамках правової системи для цілей викладу: позначити, наприклад, межі конституційного права та адміністративного права, публічного права та приватного права. Іншим моментом задати це питання є встановлення чіткого розмежування норм суворого права та правил, встановлених політичною практикою чи конституційною конвенцією. Отже, конституційне право - це закон, який встановлює, уповноважує та регулює інститути управління. Як просто здається, є складність, оскільки конституція має три значення. По-перше, це означає всі закони, що регулюють уряд. З цього першого значення походить друге значення, де конституція стосується системи правління. Нарешті, конституція використовується у вузькому розумінні для позначення документа чи статуту, що називається «Конституція», що містить основні конституційні норми. Концепція конституції вперше була викладена в класифікації Арістотеля урядів, ототожнюваних з конституцією. Він вважав, що найкраща форма конституції - це поєднання монархії, аристократії та демократії, щоб громадяни могли реалізовувати свої права та виконувати обов'язки на благо всього суспільства.Сучасні ідеологічні корені ідеї конституційного права пов'язані з іменами Томаса Гоббса, Джона Локка та інших науковців, які стверджували концепцію концентрації владних повноважень та поділу влади та розробляли поняття суспільного договору. Згідно з вищезгаданим поняттям, люди в суспільстві охоче відмовляються від абсолютної свободи заради безпеки та запобігання пануванню «закону джунглів» (принципу, що виживуть лише найсильніші). Роботи цих філософів вплинули на авторів Конституції США та Французької декларації прав людини і громадянина. Оскільки конституція є основою для уряду, то конституційне право - це вивчення основ законів національних держав. Конституції можуть обмежувати або визначати повноваження та порядок діяльності політичних органів щодо забезпечення виконання нових законів та правил. Конституційне право - це сукупність законів, що регулюють виконання та тлумачення конституції. Він визначає діапазон та застосування умов Конституції та охоплює основні аспекти застосування урядових повноважень у національних державах. Це сфера права, яка є і складною, і широкою. Деякі конституційні юристи стверджують, що Конституція цілеспрямовано залишається розпливчастою та підлягає тлумаченню, щоб вона могла бути прийнята за обставин мінливого суспільства.Однак інші конституційні вчені стверджують, що положення Конституції слід чітко тлумачити, а їх положення застосовувати в буквальному сенсі. Конституція зазвичай розуміється як основний офіційний документ держави, але, звичайно, маючи справу з конституційним правом, конституційний юрист повинен не тільки враховувати конституційну історію та політичну практику, але й конвенції різного роду, тісно пов'язані з самою конституцією.

publicidad

Загальні положення та умови

Все переводы заносятся в базу данных. Записанные данные публично и анонимно публикуются на сайте. Обратите внимание, что ваши личные данные и данные не должны быть включены в переводы, которые вы делаете. Контент, сгенерированный из переводов пользователей, может включать сленг, ненормативную лексику, сексуальность и подобные предметы. Поскольку переводы могут не подходить для людей всех возрастов, мы рекомендуем не использовать наш веб-сайт в случае дискомфорта. Если наши пользователи переводили, защищали авторские права или оскорбляли и подобные предметы, вы можете связаться с →"контакт".


Політика конфіденційності

Незалежні постачальники, зокрема компанія Google, застосовують файли cookie, щоб показувати оголошення з урахуванням попередніх відвідувань користувачем вашого веб-сайту або інших. Завдяки рекламним файлам cookie компанія Google і її партнери можуть відображати оголошення на основі відомостей про попередні відвідування користувачами ваших сайтів або інших сторінок в Інтернеті. За потреби користувачі можуть вимкнути персоналізовані оголошення, перейшовши на сторінку Налаштування реклами. Також слід зазначити, що користувач може заборонити незалежним постачальникам застосовувати його файли cookie для показу такої реклами, відвідавши веб-сторінку www.aboutads.info.